Menu

Vedtægter

SANDERUM BOLDKLUBS VEDTÆGTER

Ændringer gælder fra d.27. marts. 2023

 1 NAVN

Foreningens navn er Sanderum Boldklub. Foreningen er stiftet den 24. maj 1935, som fodboldafdeling i Sanderum Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune.

  2 FORMÅL

Formålet er sportsligt, ikke politisk og foreningsarbejdet skal give alle medlemmer mulighed for virksomhed og kammeratskab med jævnaldrende i deres fritid ved fodboldspil. Der spilles efter de for DBU Fyns gældende love. Foreningen er medlem af S.I.K.O. samt medlem af DBU Fyn og derigennem medlem af Dansk Boldspil Union og Dansk Idrætsforbund.

  3 MEDLEM

Som medlem optages alle, der underkaster sig foreningens love og som skriftligt fremsætter begæring om medlemskab. Medlemmerne skal registreres i foreningen. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Dersom vedkommende har været medlem af en anden forening eller klub, skal skriftlig udmeldelse fra denne forevises. Ingen spiller må deltage i nogen anden forening, såfremt dette strider med vedkommende unions love.

  4 KONTINGENT

Kontingentet fastsættes på fodboldforeningens generalforsamling.

   5 RESTANCE   

Når et aktiv eller passivt medlem står i restance med kontingent og vedkommende ikke efter skriftlig påmindelse betaler det skyldige beløb, spærres vedkommende medlem i foreningen og kan kun frigives / optages på ny mod at betale restancen. Intet medlem som står i restance kan udmelde sig af foreningen før restancen er betalt.

   6 UDMELDELSE  

Ønsker et medlem ikke at være medlem af foreningen, skal vedkommende fremsætte skriftlig anmodning om udmeldelse. Såfremt vedkommende ikke står i restance men kontingent og foreningen ikke har andre krav på vedkommende, skal klubben udmelde dem. Udmeldte medlemmer har ingen krav på foreningens aktiver.

   7 BESTYRELSEN  

Foreningen ledes af en bestyrelsen, bestående af en formand, en kasserer og flere menig medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.
Formand og kasserer vælges på den ordinære generalforsamling i løbet af årets første halvdel og seneste den 30. juni. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, dog således at formand og kasserer ikke kan afgå samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og den har til enhver tid den fulde myndighed, under ansvar overfor generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges optil 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen afholder møde, når flertal af dens medlemmer forlanger det.

  8 INDKØB/LÅN

Bestyrelsen er ansvarlig for indkøb til foreningen, om hvilket flertallet af dens medlemmer skal være enige. Bestyrelsen fører kontrol med foreningens rekvisitter og ejendele og må nøje påse, at det ikke misbruges. Den samlede bestyrelsen tegner foreningen ved optagelse af lån, eller pantsætning af foreningens ejendom. I alle andre forhold tegnes foreningen af formand i forening med et medlem af bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for de foreninger indgående forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med den respektive formue, og har ikke krav på nogen del af foreningens formue

    9 GENERALFORSAMLINGEN     

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun den kan give og ændre love og vedtægter. Dens beslutning kan ikke indankes for nogen domstol. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og indkaldes senest 14 dage før afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde i skriftlig stand senest 8 dage før afholdelse og fremlægges i klubhuset og / eller hjemmesiden senest 4 dage før afholdelse.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Alle sager der fremkommer til behandling ved foreningens generalforsamling afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver der mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme for vedtagelse af nye love, eller ændringer af de bestående. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret med 1 stemme.

10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING   

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når halvdelen af medlemmerne over 16 år overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring derom, med opgivelse af forhandlingsemne og dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel, indenfor et tidsrum af 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæring herom. Forhandlingerne indskrives i forhandlingsprotokollen, som underskrives af formanden og sekretæren. Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. beretning, 2. regnskab, 3. indkomne forslag, 4. valg, 5. eventuelt. Skriftlig afstemning såfremt dette begæres af 1 af de fremmødte medlemmer.

11 REGNSKAB     

Foreningens regnskab for det sidst afsluttede kalenderår fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet revideres i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bekendtgørelser og Odense Kommunes retningslinjer for revision. Bestyrelsen vælger selv en registreret eller statsautoriseret revisor og ved behov for foreningsvalgte revisorer, vælges der 2 revisorer og 1 revisor suppleant på generalforsamlingen. Formanden har ret til at forlange regnskabet forelagt, når han mener det påkrævet.   

12 EKSKLUDERING     

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, der modarbejder bestyrelsen eller foreningen. Medlemmer der ekskluderes, har ret til at møde på den første ordinære generalforsamling, hvor de kan forlange deres sag forelagt og har derefter appelret til de respektive unioner.

 13 OPLØSNING  

Foreningen kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme har vedtaget dette. Ved opløsning af foreningen skal evt. midler gå til foreningens eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

Sanderum den 22-03-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk